Assoziation Satzung Arrêté royal Pflichtkodex Vorschriften Organigramm Ausbildung Mitgliedsinstitute Vorgehensweise zur Assoziation Thesis


SEDE
c/o Fondation Universitaire Stichting
Rue d'Egmont 11 B
1000 Brussels

phone Tel.: + 32/2/502.35.45
fax Fax: + 32/2/502.90.41
www.jeanmonnet.com
info@jeanmonnet.com

Associazione Internazionale
senza scopo di lucro (A.I.S.B.L.)

Arretè Royal n. 3/13.754/S
Moniteur Identification 21690/98


Username Password
Arrêté Royal
KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN JUSTITIE BESTUUR BURGERLIJKE ZAKEN EN EREDIENSTEN

3e Sectie 3/13.754/S ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 25 oktober 1919 tot verlening van rechtspersoonlijkheid aan de internationale verenigingen met menslievend, godsdienstig, wetenschappelijk, artistiek of paedagogisch doel, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wet van 6 december 1954; Gelet op het verzoekschrift van 28 mei 1995 waarbij de Heer M. STEFANI, handelend als raadsman van de internationale vereniging "Université Européenne Jean Monnet", voor die internationale vereniging rechtspersoonlijkheid aanvraagt; Gelet op de statuten van genoemde vereniging; Op de voordracht van Onze Minister van Justitie.

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ:

Artikel 1. Aan de internationale vereniging "Université Européenne Jean Monnet", waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Brussel, Schumanplein, 9, wordt de rechtspersoonlijkheid verleend.
Art. 2. De bij dit besluit gevoegde statuten van voornoemde vereniging worden goedgekeurd.
Art. 3. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegevente Brussel, 14 juni 1995

(sé.) ALBERT II (get.)
(sé.) Melchior WATHELET (get.)
M. COPPENS-DE RYCHE
Par le Roi Le Ministre de la Justice
Pour expédition conforme:
Le Conseiller juridique, Van Koningswege De Minister van Justitie Voor eensluidende uitgifte:
De Rechtskundig adviseu